Bước đầu nghiên cứu bề dày lớp nội -trung mạc động mạch cảnh ở người lớn tuổi "bình thường"bằng phương pháp siêu âm

277 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2002

Số: 7

Trang: 54-57

Liên kết