Bước đầu nghiên cứu chiết xuất tinh dầu dương cam cúc bằng carbon dioxid lỏng siêu tới hạn

113 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2006

Số: 2

Trang: 12-14

Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu dương cam cúc (Matricaria chamomillia L., thuộc họ cúc Asteraceae) thu hái tại Đà Lạt bằng carbon dioxid lỏng siêu tới hạn. Kết quả: có thể sử dụng phương pháp carbon dioxid lỏng siêu tới hạn để chiết xuất tinh dầu của nụ hoa dương cam cúc với áp suất 80-85 bar và nhiệt độ chiếu từ 35-40oC cho tinh dầu dương cam cúc màu xanh rêu sẫm, có mùi nồng đặc trưng. Kết quả định tính thành phần tron tinh dầu chiết bằng sắc ký lớp mỏng và định lượng hàm lượng tinh dầu trong dược liệu đạt tiêu chuẩn của USP-26.
Liên kết