Bước đầu nghiên cứu một số tác dụng trên sinh vật của nọc rắn để góp phần xây dựng tiêu chuẩn của nọc rắn và các chế phẩm nọc rắn

152 August 31, 2017 0

Năm: 1986

Trang: 230-236

Từ khóa: tác dụng nọc rắn

Liên kết