Bước đầu nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của dịch chiết lá bằng lăng nước (Lagerstroemia speciosa (L.) Pers)

245 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2006

Số: 12

Trang: 35-36

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của dịch chiết lá bằng lăng nước (Lagerstroemia speciosa (L.) Pers) thu hái tại Hà Nội vào tháng 11/2005. Kết quả: trên mô hình tăng glucose huyết do glucose ngoại sinh, dịch chiết lá bằng lăng nước và aceton/nước 70% đều có tác dụng hạ đường huyết. Với cùng liều thử nghiệm, tác dụng của dịch chiết aceton/nước mạnh hơn so với dịch chiết nước. Dịch chiết aceton/nước 70% của lá bằng lăng nước có tác dụng hạn chế sự tăng đường huyết bởi adrenalin và alloxan.
Liên kết