Bước đầu nghiên cứu tác dụng hạ glucose máu của câu kỷ tử (fructus lycii) trên chuột rối loạn dung nạp glucose và chuột đái tháo đường gây bằng streptozocin

243 August 31, 2017 1

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2007

Số: 3

Trang: 77-82


Liên kết