Bước đầu sinh thiết màng hoạt dịch bằng kim Vim-Silverman để chẩn đoán một số bệnh khớp

114 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1986

Số: 6

Trang: 4-6

50 bệnh nhân (29 nữ, 21 nam), từ 4-63 tuổi, điều trị nội trú tại Khoa Nội 2, Viện Quân y 103 từ năm 1981 đến 1983, được chia 2 nhóm sinh thiết (ST) màng hoạt dịch (MHD) với 2 mục đích: nhóm 1 gồm 29 BN viêm khớp dạng thấp (VKDT) được ST để đối chiếu, so sánh với hình ảnh tổn thương; nhóm 2 có 21 BN chưa có chẩn đoán chắc chắn, được ST để chẩn đoán. Tổng số ST 54 lần, 43 lần ST đúng MHD (79%). Kết luận: ST MHD là chỉ định cần thiết cho viêm khớp hay ít khớp không rõ nguyên nhân, giúp chẩn đoán với kết quả giải phẫu bệnh đầy đủ và gợi ý (17/21 trường hợp); tuy nhiên mảnh ST nhỏ và mới chỉ ở một vị trí của MHD nên hình ảnh điển hình của tổn thương VKDT chưa nhiều (5/41 trường hợp); kỹ thuật ST MHD bằng kim Vim-Silverman không phức tạp, tai biến không đáng kể giúp chẩn đoán các bệnh khớp khó.
Liên kết