Bước đầu tìm hiểu sự truyền nhiễm virus viêm gan B ở các phụ nữ có thai và vai trò của HBsAg trong đường lây này

205 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1992

Số: 5

Trang: 1-5

Nghiên cứu sự có mặt của HBsAg, HBeAg ở 1865 cặp mẹ con trong thời kỳ sinh đẻ bằng kỹ thuật ELISA, sử dụng KIT chẩn đoán của Organon Teknika. Kết quả: 12,67% các bà mẹ có HBsAg trong máu, 44,7% con của các bà mẹ có HBsAg đã có HBsAg trong máu rốn 36,3% bà mẹ có HBsAg đồng thời có cả HBeAg. Có 96,5% các con của các bà mẹ có HBsAg và HBeAg đã phát hiện thấy HBsAg trong máu rốn của chúng. Kết quả này chứng tỏ sự lây truyền virut viêm gan B HBV từ mẹ sang con trong thời kỳ sinh đẻ là một vấn đề rất đáng quan tâm, đặc biệt là ở các bà mẹ có HBeAg. Việc phát hiện sớm đối tượng này là một việc có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng chống bệnh viêm gan virut B.
Liên kết