Các hợp chất flavonoid từ cây lục thảo hoa thưa (chlorophytu laxum R.Br.Athericaceae)

179 April 11, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2007

Số: 372

Trang: 29-32

Từ khóa: Cây lục thảo hoa

Liên kết