Các hợp chất lignan phân lập từ cây dây thần thông Tinospra cordifolia (Willd.) Miers

204 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2010

Số: 9 (413)

Trang: 42-46

Liên kết