Các hợp chất lupan phân lập từ cây bòn bọt (Glochidion eriocarpum, Champ)

225 August 31, 2017 1

Tạp chí: Dược học

Năm: 2010

Số: 1 (405)

Trang: 39-43

Liên kết