Các hợp chất phenylpropanoid glucosid phân lập từ rễ cây bạch đồng nữ ( Clerodendrum philipinum Schauer, var. simplex Mold.)

491 August 31, 2017 3

Tạp chí: Dược học

Năm: 2011

Số: 3 (419)

Trang: 18-23

Liên kết