Các loại Mesocycops địa phương và khả năng ứng dụng diệt bọ gậy Aedes Aegypti trong các dụng cụ chứa nước tại tỉnh Hải Dương, 2003

146 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2004

Số: 10

Trang: 28-31

Nghiên cứu loài mesocyclops và khả năng diệt bọ gậy của nó trong các dụng cụ chứa nước tại gia đình ở tỉnh Hải Dương. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 5 trong số 10 loại mesocyclops khác nhau phân bố ở các thuỷ vực khác nhau tại Việt Nam. Khả năng diệt bọ gậy của các loài 5 loài mesocyclops tại Hải Dương là khác nhau, trung bình diệt từ 28,7-41,3 bọ gậy trong 24h. Đặc biệt là loài M.woutersi, M.aspericornis ... có thể diệt trên 36 bọ gậy trong một ngày và tìm thấy chủ yếu trong các bể chứa nước. Vì vậy việc tham gia của cộng đồng là biện pháp thích hợp trong phòng chống chủ động véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết tại địa phương.
Liên kết