Các nguy cơ ung thư vú ở những phụ nữ sống ở vùng nông thôn: một nghiên cứu bệnh chứng ở bệnh viện

134 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2002

Số: 11

Trang: 66-68

Phụ nữ trên 40 tuổi có nguy cơ ung thư vú cao hơn so với phụ nữ dưới 40 tuổi. Phụ nữ không sinh con có nguy cơ ung thư vú cao hơn phụ nữ đã sinh con. Phụ nữ sinh con lần đầu trên 25 tuổi có nguy cơ ung thư vú cao hơn phụ nữ sinh con lần đầu trước 25 tuổi. Phụ nữ cho con bú có nguy cơ ung thư vú thấp hơn phụ nữ không cho con bú. Phụ nữ có tiền sử phơi nhiễm với hoá chất trừ sâu họ clo hữu cơ có nguy cơ ung thư vú cao hơn phụ nữ không có tiền sử phơi nhiễm với hoá chất trừ sâu.
Liên kết