Các oligostilben từ vỏ cây sao đen (Hopea odorata Roxb.)

262 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2007

Số: 4

Trang: 37-39

Nghiên cứu bước đầu về thành phần các oligostilben từ dịch chiết methanol ở cây sao đen (Hopea odorata Roxb.) được thu hái vào tháng 6/2005 tại Cát Tiên, Đồng Nai. Kết quả: từ dịch chiết methanol của vỏ cây sao đen, hai hợp chất thuộc lớp chất oligostiben là hopeaphenol và malibatol A đã được phân lập và xác định cấu trúc hóa học bằng các phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) và phổ khối lượng (ESI-MS). Hợp chất hopeaphenol được thông báo là có hoạt tính chống oxi hóa cao, trong khi đó hợp chất malibitol A lại có hoạt tính ức chế sự phát triển của dòng tế bào ung thư CEM-SS. Đây là lần đầu tiên hợp chất malibatol A được phân lập từ loài Hopea odorata.
Liên kết