Các tiêu chuẩn chất lượng của hình X quang (xạ ký) phổi

93 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Quý Khoáng 

Năm: 1994

Số: 9

Trang: 9-10

Từ khóa: X quang phổi

Bàn về chất lượng phim X quang phổi. Nêu những nguyên tắc cơ bản về kỹ thuật cho hình X quang phổi: về tư thế bệnh nhân, hô hấp của bệnh nhân, các yếu tố chụp hình X quang, sử dụng mành. Đánh giá chất lượng của hình X quang phổi dựa vào các tiêu chuẩn độ xuyên sâu, độ đen của phim, tư thế của bệnh nhân, độ hít vào sâu của bệnh nhân, cũng như kiểm tra ví trí bảng tên bệnh nhân, ngày và nơi chụp X quang, cùng với dấu định vị trí phải và trái của phim.
Liên kết