Các vạt ghép tự do bằng kỹ thuật vi phẫu trong điều trị các tổn khuyết chi dưới do chấn thương

138 August 31, 2017 2

Năm: 1993

Số: 1

Trang: 31-35

Liên kết