Các yếu tố liên quan lây nhiễm HBsAg, thái độ thực hành của thuyền viên đến khám sức khỏe tại Viện Y học biển năm 2010

128 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: 2

Trang: 6-9

Liên kết