Các yếu tố nguy cơ liên quan đến chửa ngoài tử cung ở phụ nữ tại trung tâm y tế huyện Chí Linh

197 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y tế công cộng

Năm: 2007

Số: 7

Trang: 32-37

Nghiên  cứu bệnh - chứng được tiến hành  với 60 trường   hợp  phụ  nữ chửa  ngoài  tử  cung (CNTC) (bệnh)  và 123 trường  hợp phụ nữ đẻ (chứng)  tại trung tâm y tế huyện  Chí Linh trong giai đoạn 2002-2004. Kết quả cho thấy không  có sự khác biệt giữa hai nhóm đối tượng về các yếu tố liên  quan như tuổi,  học  vấn, nghề  nghiệp,   hôn nhân,  tiền sử gia đình về CNTC. Kết quả của phân tích đôi biến  và đa biến đều cho kết quả giống  nhau là tiền  sử nạo phá thai, viêm nhiễm sinh dục  và sử dụng vòng tránh thai là yếu  tố nguy cơ của CNTC với OR tương ứng  là 2,91 (95% CI: 1,50 - 6.00); 3,71 (95% CI: 1,76 - 7,89); và 4,82 (95% CI: 2,24-10,29. Cần phải tư vấn cho phụ  nữ về các biện  pháp  tránh thai thích hợp, phòng chống viêm nhiễm sinh dục  để hạn chế tối đa CNTC và các hậu  quả của nó như vô sinh, vỡ tử cung
Liên kết