Cần có một cái nhìn đúng đắn về y học dự phòng - cơ sở khoa học của chính sách y tế công cộng trong thời kỳ đổi mới

196 August 31, 2017 0

Tác giả: Lê Thế Thự 

Tạp chí: Y tế công cộng

Năm: 2004

Số: 2

Trang: 8-10

Sức khỏe con người không chỉ phụ thuộc vào yếu tố sinh học và di truyền mà còn liên hệ rất mật thiết với môi trường. Con người phải tìm ra cách tiếp cận tối ưu đối với môi trường thiên nhiên, nhằm điều khiển các mâu thuẫn, khai thác hợp lý những yếu tố có lợi, loại trừ hoặc hạn chế những yếu tố bất lợi. Đó chính là nguyên tắc đúng đắn của y học dự phòng với mục đích là làm cho con người sống khỏe, sống lâu, sống có ích. Quan niệm về dự phòng cần đạt tới là một xã hội tiến bộ, dân chủ, công bằng và nhân đạo. Do đó một chính sách dự phòng có hiệu quả phải dựa trên nền tảng của công tác giáo dục, nâng cao dân trí, cải thiện đời sống nhằm làm cho con người có hiểu biết và hành động đúng.
Liên kết