Cần hiểu đúng các khái niệm độ chính xác, độ đúng của phương pháp đo và kết quả đo

180 August 31, 2017 0

Tác giả: Trịnh Văn Quỳ 

Năm: 2006

Số: 3

Trang: 10-11

Liên kết