Cắt gan trong ung thư gan nguyên phát

102 August 31, 2017 2

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2004

Số: ĐB - Hội nghị Ung thư Việt - Bỉ lần thứ hai

Trang: 13-18

Liên kết