Chẩn đoán sớm có thai bằng kỹ thuật miễn dịch (test gravimun)

80 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1991

Số: 5

Trang: 1-5

Mục đích: chẩn đoán sớm có thai bằng test Gravimun. Đối tượng: 28 phụ nữ chậm kinh 4-15 ngày lâm sàng chẩn đoán có thai, 19 phụ nữ chậm kinh lâm sàng nghi có thai hoặc bệnh lí khác, 17 phụ nữ có thai lớn (2-6 tháng). Phương pháp: dựa trên nguyên lí cạnh tranh ngưng kết hồng cầu cừu. Kết quả: test Gravimun cho kết quả phù hợp với giải phẫu bệnh ở 27/28 trường hợp chậm kinh 4-15 ngày. Test Gravimun phù hợp với kết quả của cả 19 trường hợp nghi có thai: Gravimun(-)/thực tế không có thai 6/6 trường hợp, Gravimun(+)/thực tế có thai 13/13 trường hợp. Độ nhạy của phản ứng Gravimun cao hơn các phản ứng hóa học, sinh vật và phản ứng Gravindax thể hiện qua nồng độ HCG trong nước tiểu mà các phản ứng đã phát hiện được.
Liên kết