Chất lượng Hippuran - 131 I trong chẩn đoán chức năng thận

219 April 11, 2017 0

Tác giả: Trần Xuân Trường 

Tạp chí: Nội khoa

Năm: 1993

Số: 1

Trang: 35-36

Liên kết