Chỉ số cata và tỷ lệ hộ gia đình rơi vào tình trạng nghèo đi do chi tiêu khám chữa bệnh ở Việt Nam thời kỳ 1993 - 2004

133 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2007

Số: 4

Trang: 62-65

Liên kết