Chiết xuất plumbagin và thử độc tính cấp dịch chiết toàn phần cây bạch hoa xà (Plumbago zeylanica L.,)

105 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2006

Số: 11

Trang: 33-36

Chiết xuất plumbagin và thử độc tính cấp dịch chiết toàn phần cây bạch hoa xà (Plumbago zeylanica L.,) thu hái vào tháng 5-6/2004 tại Xuân Mai, Hà Tây để làm thuốc chữa bệnh. Kết quả: đã xác định hàm lượng plumbagin có nhiều nhất ở rễ cây (0,32%) và xây dựng được quy trình chiết xuất plumbagin từ rễ khô với loại dung môi thích hợp nhất là ethanol 90o. Phân lập được 1 chất tinh khiết từ rễ, căn cứ vào số liệu phổ UV, IR, MS, NMR nhận dạng là plumbagin. Thử độc tính cấp của dịch chiết cồn 90o trên chuột nhắt trắng và xác định LD50=67,50±2,96mg/kg thể trọng chuột.
Liên kết