Chính sách y tế công cộng và vai trò của nó trong hệ thống phát triển ngành y tế

189 August 31, 2017 0

Tác giả: Lê Thế Thự 

Tạp chí: Y tế công cộng

Năm: 2004

Số: 1

Trang: 4-8

Lịch sử y tế công cộng phần lớn bắt đầu từ sự thay đổi ý tưởng về nguyên nhân bệnh, giảm mắc bệnh và nâng cao sức khoẻ. Y tế công cộng được nhận thức cùng với sự phát triển của y học lâm sàng, nó quan tâm đến một phạm vi rộng lớn các yếu tố ảnh hưởng mà cá nhân và cộng đồng phải đương đầu trong mối quan hệ sức khoẻ bệnh tật. Mặc dù phát triển theo chiều hướng tích cực, y tế công cộng còn có một số vấn đề tồn tại. Một trong những tồn tại này là chưa tập trung quan tâm đủ hiệu quả đến các yếu tố nguy cơ thật sự của sức khoẻ. Hệ thống y tế quốc gia vẫn bị chi phối và thống trị bởi hệ thống bệnh viện và những vấn đề của bệnh viện: áp lực giường bệnh, nhu cầu thuốc đắt tiền và kỹ thuật cao. Từ thực tế này, đòi hỏi phải có tính nhất quán của chính sách y tế và hiệu quả chi phí. Đây là hai vấn đề chính của chính sách y tế quốc gia đòi hỏi phải thuyết phục để có sự thay đổi tư duy của các nhà hoạch định chiến lược y tế các cấp.
Liên kết