"Chơi chung, chơi luôn" - sử dụng bơm kim tiêm của người tiêm chích ma túy tại Chí Linh, Hải Dương: kết quả từ một nghiên cứu định tính

476 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2010

Số: 12

Trang: 43-47

Liên kết