chụp cắt lớp vi tính đo thể tích gan: Ký thuật và ứng dụng trong cắt gan

174 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2007

Số: 2

Trang: 32-37

Liên kết