Công dụng của mạc nối lớn trong giải phẫu tạo hình lỗ dò bọng đái âm đạo và niệu đạo cũ và mới

90 August 31, 2017 0

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 1979

Số: 4

Trang: 119-123

Liên kết