Công tác tổ chức giám sát ngăn chặn dịch sốt rét ở tỉnh Yên Bái năm 1993

114 August 31, 2017 0

Tác giả: Lê Duy Sáu 

Năm: 1994

Số: 1

Trang: 36-37

Từ khóa: Yên Bái 1993 sốt rét

Năm 1993 tỉnh Yên Bái được Bộ Y tế, Viện Sốt rét quan tâm giúp đỡ nhiều mặt, đội ngũ cán bộ chuyên khoa PCSR tích cực và đã được cộng đồng ủng hộ nên đạt được mục tiêu do Chương trình PCSR đề ra, góp phần tích cực bảo vệ nhân dân các dân tộc.Tổ chức tẩm màn bảo vệ 99.773 người. Điều trị diệt mầm bệnh 41.881 người. Xét nghiệm 28.178 lam máu. Tổ chức 58 cuộc điều tra ở 38 xã, bắt đầu và định loại 1978 muỗi Anopheles, lấy 4.000 lam máu. Mở 19 lớp tập huấn cho y tế các tuyến, có 594 học viên. Tình hình sốt rét giảm rõ rệt, đạt được mục tiêu chương trình đề ra: số mắc giảm 8,8%. Sốt rét ác tính giảm 63%. Tử vong giảm 57,7%. Dịch sốt rét giảm 87,5%.
Liên kết