Đặc điểm cận lâm sàng và tổn thương giải phẫu bệnh bệnh nhân tắc ruột sau mổ viêm ruột thừa cấp

204 August 31, 2017 2

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 1

Trang: 93-96


Liên kết