Đặc điểm dịch tễ của khách hàng triệt sản nữ tại Trung tâm bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và kế hoạch hoá gia đình tỉnh Tây Ninh, 1993-1999

130 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2000

Số: 4

Trang: 18-20

Nghiên cứu 260 phụ nữ (PN) triệt sản tại Trung tâm BVSKBMTE-KHHGĐ tỉnh Tây Ninh từ 2/1993 - 2/1999. Về tuổi 86% đi mổ trong tuổi 25-39, nhỏ nhất 21 (2 người) và lớn nhất 45 (3 người). Số con còn sống trung bình là 3,39±1,41, với hơn 72% có 3 con trở lên. 81,5% PN làm nghề nông và không có ai công chức. Gần 2/3 không biết chữ hay chỉ biết đọc biết viết. Hơn 37% PN khai có thu nhập hàng ngày dưới mức lương tối thiểu 268.000đ/tháng. 55% PN và 86% người chồng không sử dụng một biện pháp tránh thai nào trước mổ.
Liên kết