Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, căn nguyên, kết quả điều trị ngoại khoa ổ cặn màng phổi tại Khoa Ngoại Bệnh viện Lao và bệnh phổi trung ương từ 1-12/2008

207 August 31, 2017 2

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2010

Số: 1

Trang: 14-19

Liên kết