Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue ở người lớn tại Bệnh viện 13 (2008-2010)

114 August 31, 2017 0

Năm: 2011

Số: 2

Trang: 57-62

Liên kết