Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh chụp cắt lớp vi tính và nội soi phế quản ở bệnh nhân giãn phế quản sau lao phổi

107 August 31, 2017 1

Năm: 2008

Số: 5

Trang: 66-70

Liên kết