Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh u tuyến yên có tăng tiết Prolactin ở phụ nữ rối loạn kinh nguyệt

131 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2014

Số: 4

Trang: 161-163


Liên kết