Đặc điểm lâm sàng,mô bệnh học và kết quả phẫu thuật bướu sau phúc mạc.

212 April 11, 2017 0

Tác giả: Văn Tần Vũ Trí Thanh 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2004

Số: 4

Trang: 111-116

Liên kết