Đặc điểm lâm sàng,phẫu thuật và kết quả điều trị bướu tá tràng và ruột non

157 April 11, 2017 0

Tác giả: Văn Tần Hoàng Danh Tấn 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2004

Số: 4

Trang: 38-42

Liên kết