Đặc điểm một số huyệt châm cứu ở bệnh nhân viêm-xơ gan và viêm-loét dạ dày tá tràng

243 August 31, 2017 1

Năm: 2000

Số: 2

Trang: 9-14

Mục đích: Tìm hiểu các đặc điểm diện tích, lượng thông điện và nhiệt độ một số huyệt châm cứu ở người bình thường và bệnh nhân viêm - xơ gan, viêm loét dạ dày - tá tràng. Đối tượng và phương pháp: 46 người bình thường (tuổi 19-55), 23 bệnh nhân viêm loét dạ dày tá tràng (tuổi 22-60)và 25 bệnh nhân xơ gan (tuổi 26-65). Lượng thông điện qua huyệt và diện tích huyệt được xác định bằng máy dò. Nhiệt độ da được đo bằng nhiệt kế bán dẫn type TEMP-60. Kết quả: ở người bình thường các thông số đều nằm trong giới hạn. ở bệnh nhân viêm xơ gan diện tích huyệt tăng từ 1,56 đến 2,96 lần, lượng thông điện qua huyệt giảm từ 24-39%, nhiệt độ trong và ngoài huyệt tăng từ 0.35-0,76oC so với người bình thường. ở bệnh nhân viêm loét dạ dày tá tràng cũng thấy tăng diện tích huyệt, giảm lượng thông điện trong huyệt, tăng nhiệt độ trong và ngoài huyệt.%
Liên kết