Đánh giá ảnh hưởng của dịch chiết methanol toàn phần và dịch chiết phân đoạn hexan rễ cây chóc máu Nam Bộ (Radix Salacia cochinchinesis Lour.) trên sự hấp thu glucid

228 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2011

Số: 4 (420)

Trang: 24-28

Liên kết