Đánh giá bước đầu hiệu quả của salazopyrine trong điều trị bệnh vảy nến thông thường

205 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 2001

Số: 5

Trang: 10-11

Liên kết