Đánh giá bước đầu hiệu quả và sự an toàn của thuốc ức chế men BCR-ABL Tyrosin Kinase trong điều trị bệnh bạch cầu mạn dòng tuỷ tại bệnh viện tuyền máu và huyết học thành phố Hồ Chí Minh

139 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2006

Số: 5

Trang: 8-15

Liên kết