Đánh giá cảm giác đau tại chỗ tiêm khi khởi mê của propofol-lipuro 1%

236 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2007

Số: 9

Trang: 119-122

Nghiên cứu đánh giá cảm giác đau tại chỗ tiêm khi khởi mê của Propofol-Lipuro 1% ở 90 bệnh nhân (BN) 18-60 tuổi có chỉ đinh gây mê để phẫu thuật theo kế hoạch tại BV Việt Đức và BV Việt Nam-Thụy Điển. Khi dùng Propofol-Lipuro 1% tiêm tĩnh mạch để khởi mê với liều 2,5mg/kg thể trọng: thuốc ít gây cảm giác đau tại chỗ tiêm cả về tỷ lệ đau chung và mức độ đau so với nhóm chứng; ảnh hưởng trên tuần hoàn và hô hấp là tương tự như dùng Propofol thường. Kết luận: Dùng Propofol-Lipuro 1% để khởi mê và duy trì mê cho BN là an toàn và có tác dụng giảm đau tại chỗ tiêm tốt.
Liên kết