Đánh giá chẩn đoán bệnh u nguyên bào nuôi dựa vào nồng độ bhcg từng tuần sau nạo chửa trứng và các nguyên tố lâm sàng liên quan

99 August 31, 2017 0

Năm: 2005

Số: 1

Trang: 16-22

Liên kết