Đánh giá hiệu lực của Alé 10SC (Alphacypermathrin) phun tồn lưu tại thực địa trong phòng chống muỗi sốt rét ở một điểm miền Bắc Việt Nam

210 August 31, 2017 0

Năm: 2006

Trang: 357-363

Liên kết