Đánh giá hiệu lực của chloroquine trong trong điều trị sốt rét do Plasmodium falciparum chưa biến chứng tại tỉnh Kon Tum và Khánh Hòa, 2012

210 December 06, 2017 0

Tác giả: Bùi Quang Phúc 

Năm: 2015

Số: 5

Trang: 91-97

Liên kết