Đánh giá hiệu lực của tẩm màn Alé 10SC (alphacypermethrin) tại thực địa trong phòng chống muỗi sốt rét ở một điểm miền Bắc Việt Nam

176 August 31, 2017 0

Năm: 2006

Trang: 364-371

Liên kết