Đánh giá hiệu quả cầm máu của PANTOLOC tiêm tĩnh mạch trong chảy máy do loét dạ dày - tá tràng

123 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2002

Số: 9

Trang: 8-10

Liên kết