Đánh giá hiệu quả diệt bọ chét Xenopsylla cheopis của một số hoá chất diệt côn trùng

75 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Thị Yên 

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2005

Số: 1 PB.

Trang: 217-220


Liên kết