Đánh giá hiệu quả diệt bọ chét Xenopsylla cheopis của permethrine và K-othrin tại tỉnh Hòa Bình

123 August 31, 2017 0

Năm: 1995

Số: 5

Trang: 188-193

Nghiên cứu hiệu lực của hóa chất diệt Permethrine 50EC và K.othrin 5% trong phòng chống bọ chét truyền bệnh dịch hạch Xenopsylla cheopis tại Tổng công ty thủy điện Sông Đà tỉnh Hòa Bình gồm 3 tiểu khu nghiên cứu: tiểu khu cơ giới, tiểu khu bê tông, tiểu khu dân dụng, 3 tiểu khu cách nhau từ 1 đến 2 km từ tháng 4 đến tháng 9 năm 1993. Kết quả: K.othrin 5% phun liều 0,02g/m2 và 0,04g/m2 bằng máy fontan có tác dụng diệt bọ chét cao song tồn lưu chỉ hơn 1 tháng; Pemethrine 50EC phun liền 0,2g/m2 bằng máy fontan hiệu quả diệt bọ chét cao tồn lưu trên 3 tháng. Có thể sử dụng Pemethrine thay thế Dianizon trong phòng chống bệnh dịch hạch.
Liên kết